close
products-holder

משלוחים

  • האתר “אגדוליה (להלן: “האתר”) משמש כחנות מקוונת לרכישה של ערכות עיצוב שולחנות, חבילות קישוט וכן עיצוב שולחנות קונספט לאירועים, כלי עריכה לשולחן כלי עריכה
    ופרטי עיצוב (להלן: “המוצרים” ו/או “השירותים”, לפי העניין).
  • בעלי האתר רשאים לשנות מעת לעת את האתר ותכניו, לרבות אך לא רק תכניו והשירותים הניתנים בו, לעדכן את המחירים , לבטל, להוסיף או לתקן מבצעים וכן לערוך כלי עריכהאת תנאי שימוש אלו, וזאת בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ובלי שיהא עליהם להודיע על כך למשתמש.

הרשמה לאתר

לפני כל שימוש באתר יידרש המשתמש למלא את הפרטים הנדרשים לגביו. המשתמש מצהיר כי כל המידע אותו הוא מספק באתר הוא מידע מלא, נכון, מדויק ואמין. המשתמש מתחייב לעדכן את הפרטים הללו, ככל שיחול בהם שינוי.

ידוע למשתמש כי שימוש בזהותו של אחר או מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית. כנגד משתמש אשר מסר פרטים כוזבים עלולים להינקט אמצעים משפטיים פליליים ו/או אזרחיים וכן הוא יהא האחראי הבלעדי