close
products-holder

קרקס צבעוני לילדים עליזים

כללי

  • האתר “אגדוליה (להלן: “האתר”) משמש כחנות מקוונת לרכישה של ערכות עיצוב שולחנות, חבילות קישוט וכן עיצוב שולחנות קונספט לאירועים, כלי עריכה לשולחן כלי עריכה
    ופרטי עיצוב (להלן: “המוצרים” ו/או “השירותים”, לפי העניין).
  • בעלי האתר רשאים לשנות מעת לעת את האתר ותכניו, לרבות אך לא רק תכניו והשירותים הניתנים בו, לעדכן את המחירים , לבטל, להוסיף או לתקן מבצעים וכן לערוך כלי עריכהאת תנאי שימוש אלו, וזאת בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ובלי שיהא עליהם להודיע על כך למשתמש.