close

כללי

כלשהו בקשר לכך

לפני כל שימוש באתר יידרש המשתמש למלא את הפרטים הנדרשים לגביו. המשתמש מצהיר כי כל המידע אותו הוא מספק באתר הוא מידע מלא, נכון, מדויק ואמין. המשתמש מתחייב לעדכן את הפרטים הללו, ככל שיחול בהם שינוי. ידוע למשתמש כי שימוש בזהותו של אחר או מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית. כנגד משתמש אשר מסר פרטים כוזבים עלולים להינקט אמצעים משפטיים פליליים ו/או אזרחיים וכן הוא יהא האחראי הבלעדי לכל נזק אשר ייגרם לבעלי האתר ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר לכך.

כלשהו בקשר לכך

לפני כל שימוש באתר יידרש המשתמש למלא את הפרטים הנדרשים לגביו. המשתמש מצהיר כי כל המידע אותו הוא מספק באתר הוא מידע מלא, נכון, מדויק ואמין. המשתמש מתחייב לעדכן את הפרטים הללו, ככל שיחול בהם שינוי. ידוע למשתמש כי שימוש בזהותו של אחר או מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית. כנגד משתמש אשר מסר פרטים כוזבים עלולים להינקט אמצעים משפטיים פליליים ו/או אזרחיים וכן הוא יהא האחראי הבלעדי לכל נזק אשר ייגרם לבעלי האתר ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר לכך.

מדיניות ההחזרה

כלשהו בקשר לכך

לפני כל שימוש באתר יידרש המשתמש למלא את הפרטים הנדרשים לגביו. המשתמש מצהיר כי כל המידע אותו הוא מספק באתר הוא מידע מלא, נכון, מדויק ואמין. המשתמש מתחייב לעדכן את הפרטים הללו, ככל שיחול בהם שינוי. ידוע למשתמש כי שימוש בזהותו של אחר או מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית. כנגד משתמש אשר מסר פרטים כוזבים עלולים להינקט אמצעים משפטיים פליליים ו/או אזרחיים וכן הוא יהא האחראי הבלעדי לכל נזק אשר ייגרם לבעלי האתר ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר לכך.

כלשהו בקשר לכך

לפני כל שימוש באתר יידרש המשתמש למלא את הפרטים הנדרשים לגביו. המשתמש מצהיר כי כל המידע אותו הוא מספק באתר הוא מידע מלא, נכון, מדויק ואמין. המשתמש מתחייב לעדכן את הפרטים הללו, ככל שיחול בהם שינוי. ידוע למשתמש כי שימוש בזהותו של אחר או מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית. כנגד משתמש אשר מסר פרטים כוזבים עלולים להינקט אמצעים משפטיים פליליים ו/או אזרחיים וכן הוא יהא האחראי הבלעדי לכל נזק אשר ייגרם לבעלי האתר ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר לכך.